• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Print

Leergang Manschap A

opleiding 

Titel:
Leergang Manschap A, (SCHIEDAM) onderdeel technische hulpverlening
Start:
28.02.2018
Categorie:
Leergang Manschap A

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Manschap A dagopleiding
H2K Brandweeropleidingen organiseert open-inschrijvingen (dagopleiding) voor de leergang Manschap A.

Opleiding
De opleiding Manschap A maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen. Deze opleiding vervangt de opleidingen Manschap I, brandwacht 1e klasse en hoofdbrandwacht.
De opleiding is gebaseerd op de vier kerntaken die voortkomen uit de basisbrandweerzorg en bestaat in totaal uit 5 modules.


Module 0:    Bevat het onderdeel oriëntatie, waarin o.a. wordt ingegaan op de brandweerorganisatie en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Module 1:    Kerntaak 1 'Brandbestrijding' Het levensreddend handelen maakt onderdeel uit van de module brandbestrijding
Module 2:    Kerntaak 2 'Technische hulpverlening'
Module 3:    Kerntaak 3 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'
Module 4:    Kerntaak 4 'Ondersteunen bij waterongevallen'

Bevat het onderdeel oriëntatie, waarin o.a. wordt ingegaan op de brandweerorganisatie en van toepassing zijnde wet- en regelgeving .

Kerntaak 1 'Brandbestrijding' Het levensreddend handelen maakt onderdeel uit van de module brandbestrijding
Kerntaak 2 'Technische hulpverlening'
Kerntaak 3 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'
Kerntaak 4 'Ondersteunen bij waterongevallen'

De modulering volgt daarmee de kerntaken die beschreven zijn in het kwalificatieprofiel van Manschap A en die door het project Kwaliteit Brandweerpersoneel zijn vastgesteld.

Werkend leren
Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de opleiding Manschap A zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding manschap A. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. Iedere kerntaak is uitgewerkt in verschillende leerwerkplekopdrachten die de deelnemer gedurende de opleiding in de praktijk uitvoert. De leerwerkplekbegeleider begeleidt en beoordeeld het werkend leren van de deelnemer.


De opleiding Manschap A kent twee soorten werkplekken:

 • Leren in een gesimuleerde omgeving; Praktijkoefeningen op het opleidingsinstituut en op een realistisch oefencentrum
 • Leren in het korps Leerwerkplekopdrachten.

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid voor de Manschap A opleiding bestaat uit de volgende proeveonderdelen.

 • Toetskaart:
 • Deel I 'Levensreddend handelen'
 • Deel II 'Brandbestrijding'
 • Deel III 'Technische hulpverlening'
 • Deel IV 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'
 • Deel V 'Ondersteunen bij waterongevallen'
 • Theorietoets I 'Brandbestrijding en Levensreddende handelingen'
 • Theorietoets II 'Technische hulpverlening'
 • Theorietoets III 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen'
 • Praktijksimulatie 'Inzet brandbestrijding'
 • Praktijksimulatie 'Inzet technische hulpverlening'
 • Praktijksimulatie 'Inzet Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'

Instroomeisen
De deelnemer voldoet bij aanvang van de opleiding aan de volgende criteria:

 • Werk- en denkniveau op ten minste VMBO-niveau;
 • De beschikking hebben over de kerncompetenties; accuraat, samenwerken en stressbestendig;
 • Medisch goedgekeurd voor het dragen van adembescherming.

Voor deelnemers die reeds de beschikking hebben over het diploma Manschap I of over een of meerdere certificaten van deze opleiding bestaat de overgangsregeling 2010. Kijk voor meer informatie over de overgangsregeling 2010 op de website van het Nederlands bureau brandweerexamens (www.nbbe.nl).   


Vrijstellingsregeling
Per 1 november 2012 is er een vrijstellingsregeling voor de functies manschap A en manschap bedrijfsbrandweer.


Wanneer kunt u gebruik maken van deze vrijstellingsregeling?

 • als u het diploma manschap bedrijfsbrandweer heeft en in aanmerking wilt komen voor het diploma manschap A
 • als u het diploma manschap A heeft en in aanmerking wilt komen voor het diploma manschap bedrijfsbrandweer.

U wilt het diploma manschap bedrijfsbrandweer verkrijgen:

Als u het diploma manschap A heeft en het diploma manschap bedrijfsbrandweer wilt verkrijgen, dan krijgt u:

vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied OGS (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)
vrijstelling op het gebied van THV is niet van toepassing omdat dit taakgebied niet in het kwalificatiedossier van de manschap bedrijfsbrandweer staat gedeeltelijk vrijstelling voor kerntaken van het taakgebied brand (d.m.v. vrijstellingsaanvraag voor de inzet 'gebouwenbrandbestrijding')

en moet u nog het volgende doen:

de toetskaart  met specifieke toetsonderdelen voor manschap bedrijfsbrandweer én
de inzet 'industriële brandbestrijding' van de praktijksimulatie brandbestrijding van manschap bedrijfsbrandweer

U wilt het diploma manschap A verkrijgen:
Als u het diploma manschap bedrijfsbrandweer heeft en het diploma manschap A wilt verkrijgen, dan krijgt u:
vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied brandbestrijding (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)

vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied OGS (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)
en moet u nog het volgende doen: de proeve-onderdelen die horen bij de kerntaken van het taakgebied THV manschap A: de toetskaart  met THV toetsonderdelen, de geslotenvragentoets THV en de praktijksimulatie THV.

Programma
De dagopleiding duurt 7 weken met een doorlooptijd van 13 weken. Een week bestaat uit 5 onderwijsdagen. Na iedere onderwijsweek volgt een week waarin de deelnemer werkt aan zijn leerwerkplekopdrachten. De leergang start bij voldoende (minimaal 8) deelnemers.
 
Planning
De actuele lesdata staan vermeld op de jaarplanner. Aanmelden voor de leergang kan door
middel van het invullen van het aanmeldformulier.


Klik hier om in te schrijven