• 01.jpg
  • 02.jpg

Quick scan en RI&E

Met behulp van een quick-scan gevolgd door een uitgebreide risico inventarisatie worden de aanwezige risico’s in beeld gebracht. Hieruit volgen de eerste aanbevelingen op het gebied van preventieve voorzieningen en vindt een selectie plaats van de maatgevende scenario’s. De effecten van de scenario’s worden middels innovatieve en praktische software berekend en visueel gemaakt. De uitkomsten worden gebruikt om te onderzoeken of bestaande preventieve maatregelen toereikend zijn om verdere escalatie (domino effect) van het incident te voorkomen. Daarnaast wordt nagegaan of de aanwezige repressieve middelen afdoende zijn voor de maatgevende scenario’s.