Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Bedrijfsnoodplannen

Het bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatiestructuur en procedures voor incidentbestrijding. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in het plan vastgelegd, evenals alarmerings-, opschalings- en communicatieprocedures. Bedrijfsnoodplannen worden opgesteld overeenkomstig de PGS 6 richtlijn en bijlage C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren. Voor het inrichten of optimaliseren van een bedrijfsnoodorganisatie hanteert H2K het zogenaamde 4-lagen model, overeenkomstig de vier niveaus bij incidentbestrijding:

  • Uitvoerend
  • Operationeel
  • Tactisch
  • Strategisch

Dit model sluit aan op het opschalingsmodel dat de veiligheidsregio’s, politie en gemeenten hanteren. Zo is tijdens een incident de bedrijfsnoodorganisatie optimaal afgestemd op de crisisorganisatie van de overheid. Een belangrijke voorwaarde voor soepele en effectieve samenwerking, communicatie en informatiedeling.