Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Ontwerp brandveiligheidsinstallaties

De ervaringen met industriële incidentbestrijding leren dat een robuust ontwerp van brandveiligheidsinstallaties essentieel is voor de effectiviteit van branddetectie en brandbeheersing en dus ook voor de algehele veiligheid in het bedrijf en de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Het ontwerp van een brandveiligheidsinstallatie moet worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD) of een Programma van Eisen (PvE).

H2K Consultancy heeft ruime ervaring in het opstellen van UPD’s voor reguliere gebouwen, gebouwen in de chemische industrie en (tank)opslagvoorzieningen die vallen onder respectievelijk de PGS 15 en PGS 29.