Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Opleidings- en oefen(beleids)plannen

Op basis van het Besluit veiligheidsregio’s kan het bestuur van een veiligheidsregio eisen stellen aan het opleidingsniveau en de geoefendheid van het personeel van een bedrijfsbrandweer. In een bedrijfsbrandweeraanwijzing kan verder bepaald worden dat oefeningen en evaluaties geregistreerd moeten worden.

H2K Brandweeropleidingen en H2K Trainingen zijn gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen op alle niveaus binnen bedrijfsnoodorganisaties en bedrijfsbrandweren. H2K Consultancy ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van opleidingsplannen, oefen(beleids)plannen en oefenregistraties. De basis hiervoor zijn de maatgevende scenario’s en de daaraan gekoppelde takenanalyse: wat moeten de medewerkers van de bedrijfsnoodorganisatie/bedrijfsbrandweer kunnen? Waar mogelijk wordt een relatie gelegd met de Leidraad Oefenen, de oefenmethodiek die wordt gehanteerd door de overheidsbrandweer.

Het opleidings- en oefenplan wordt door H2K, in samenspraak met het bedrijf, ter goedkeuring aangeboden aan het bevoegd gezag. Het ontwikkelen van een opleidings- en oefenplan voor een bedrijfsbrandweerorganisatie is maatwerk, want ieder bedrijf is anders en kent specifieke risico’s en incidentscenario’s. H2K Consultancy zorgt er dan ook voor dat opleidings- en oefenplannen volledig zijn afgestemd op het risicoprofiel van het bedrijf.