Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Quick-scan / '0'-meting

De wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid is complex en niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. H2K Consultancy kan door het uitvoeren van een ‘quick-scan’ of een ‘nulmeting’ beoordelen in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wettelijke (brand)veiligheidseisen.

Naast het wettelijke kader beoordelen we ook de effectiviteit van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen. Na rapportage van de bevindingen kunnen aanvullende maatregelen en veiligheidsvoorzieningen op basis van een plan van aanpak gerealiseerd worden.