Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Risico-inventarisatie, risico- analyses en scenariostudies

Om te bepalen of een bedrijfsbrandweeraanwijzing voor een Brzo-inrichting gerechtvaardigd is, zijn een grondige risico-inventarisatie en scenariostudie nodig. Die moeten duidelijk maken welke incidentscenario’s op de inrichting geloofwaardig zijn en of voldoende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen te beperken. Uit die analyse volgt dan of voor het afdekken van het (rest)risico aanvullend een bedrijfsbrandweer noodzakelijk is.

H2K Consultancy biedt bedrijven ondersteuning bij hun risico- en scenarioanalyse. Onze experts maken met behulp van modelberekeningen inzichtelijk welke reële effecten bij maatgevende calamiteiten op het bedrijfsterrein mogelijk zijn. In overleg met de klant wordt de gewenste aanpak gekozen, waarbij H2K Consultancy kan faciliteren of de regie kan voeren bij de uitvoering van de risicoanalyses en scenariostudies.