Het Veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico‘s die bedrijven met hun activiteiten opleveren voor de externe veiligheid. In een Veiligheidsrapport zijn alle technische en organisatorische aspecten van het bedrijf beschreven, net als de getroffen maatregelen om de reële veiligheidsrisico’s te beheersen.

Op basis van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s kan een veiligheidsregio een inrichting aanwijzen als ‘bedrijfsbrandweerplichtig’. Die aanwijzing vindt plaats aan de hand van het Bedrijfsbrandweerrapport dat Brzo-bedrijven moeten (laten) opstellen. Het Besluit veiligheidsregio’s beschrijft aan welke regels de inhoud van dit rapport moet voldoen.

H2K ondersteunt bedrijven bij het opstellen van veiligheids- en bedrijfsbrandweerrapporten. De uitkomsten worden besproken met het bedrijf en het bevoegd gezag.