Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Praktijksimulatie brandscenario IBC’s

Inzicht in brandgedrag IBC’s

IBC’s zijn in de (chemische) industrie een geliefd opslagmedium voor vloeistoffen, maar de kunststof containers kennen zo hun risico’s. Bij brand kunnen ze in zeer korte tijd bezwijken, waarna een onbeheersbare plasbrand kan ontstaan. Daar is al het een en ander over geschreven en gepubliceerd, maar tot op heden ontbrak het aan praktische handvatten voor incidentbestrijders.
Om beter inzicht te krijgen in het gedrag van IBC’s bij brand, heeft H2K samen met Marsh Risk Consulting een serie praktijktests uitgevoerd. De inzichten en uitkomsten van die tests kunnen gebruikt worden bij incidentbestrijding, risicioadvisering en tijdens trainingen.

H2K Casus IBC3

H2K is door Marsh Risk Consulting benaderd met de vraag: organiseer en faciliteer een representatieve praktijktest om een beter beeld te krijgen van het gedrag van IBC’s bij blootstelling aan een brandhaard. Hoe en op welk moment bezwijken de containers, hoe verspreidt de uitstromende vloeistof zich en welk effect hebben omgevingsfactoren op dergelijke brandscenario’s?

H2K werd benaderd vanwege specifieke kennis op het gebied van industriële brandscenario’s, ervaring in het organiseren en uitvoeren van praktijktesten en toegang tot relevante test- en oefenlocaties waar zulke tests veilig en onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. In samenspraak met Marsh heeft H2K de condities voor de praktijktest vastgesteld en vastgelegd in een testprotocol. Daarna werden IBC’s en brandstof geregeld en werden de praktijktesten op een brandweertrainingscentrum in Vernon uitgevoerd. Het verloop van de brandtesten is vastgelegd in een testrapport, met foto’s en bewegend beeld. Door de testen goed te documenteren, kunnen de resultaten op aansprekende wijze worden gedeeld met uiteenlopende doelgroepen in de industrie en de brandveiligheidswereld.

H2K Casus IBC intro

De brandtesten geven een goed inzicht in de kwetsbaarheid van IBC’s en de snelheid waarmee een vloeistofbrand zich kan uitbreiden en verspreiden als in korte brandbare vloeistof uit beschadigde IBC’s vrijkomt. Het goed inzichtelijk maken van de effecten van brandscenario’s met IBC’s is belangrijk voor risicobewustwording bij bedrijven die met IBC’s werken. Marsh Risk Consulting gebruikt de testresultaten voor haar adviestrajecten bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, terwijl H2K de resultaten gebruikt als input voor industriële brandbestrijdingstrainingen en workshops.

H2K Casus IBC2