Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Selectietest fluorvrij blusschuim Schiphol

H2K ondersteunt Schiphol bij praktijktesten schuimvormend middel

Luchthaven Schiphol gaat zijn wagenpark voor vliegtuigbrandbestrijding vervangen door een nieuwe generatie crashtenders. In de voorbereiding op dit vernieuwingsproject heeft H2K Schiphol ondersteund met advies en een praktijktest voor een alternatief type blusschuim. 

Mede vanwege de maatschappelijke discussie over fluorhoudend schuimconcentraat, wordt een gedegen afweging gemaakt.
In verband met de door H2K opgedane praktijkkennis over blusschuim bij industriële brandbestrijding, benaderde de Schiphol Group H2K voor het voorbereiden en overzien van de praktijktest, om haar keuze met een deskundig advies en valide testresultaten te onderbouwen.

H2K Casus Schiphol intro

De praktijktest werd uitgevoerd op de oefenlocatie van de luchthaven van Manchester. H2K schreef het testprotocol, stelde de randvoorwaarden en de testcondities vast en voerde een voorselectie van verschillende schuimsoorten uit. De geselecteerde schuimtypen werden vervolgens op een realistisch brandscenario beproefd. Onder geconditioneerde en reproduceerbare omstandigheden werden blustests uitgevoerd op een daadwerkelijke kerosinebrand van 52 vierkante meter, waarbij het blussend vermogen van de geselecteerde schuimtypen werd vergeleken.

De casus Schiphol is een van de uitgevoerde adviesprojecten in de afgelopen jaren waar de opgedane praktijkervaring van H2K met operationele vraagstukken voor gespecialiseerde industriële brandweerzorg tot zijn recht kwam. De praktijktest en het door H2K geformuleerde advies boden Schiphol waardevol inzicht bij het maken van een keuze voor het juiste type schuim voor de nieuwe brandbestrijdingsvoertuigen.

H2K Casus Schiphol