Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Ammoniaktrainingen

Ammoniak behoort tot de chemische stoffen in de hoogste risicocategorie. Specifieke kennis is vereist om veilig met ammoniak te werken en incidenten met de stof veilig en effectief te bestrijden. H2K biedt een tweetal eendaagse trainingen op maat aan voor mensen die beroepsmatig met ammoniak in aanraking kunnen komen:

•  Training Veilig omgaan met ammoniak/ammonia;
•  Training Incidentbestrijding ammoniak/ammonia.

De cursussen zijn een mix van theorie en praktijk en worden op locatie van de klant gegeven, afgestemd op de lokale bedrijfssituatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele ammoniak trainingsunit, waarin de eigenschappen van ammoniak kunnen worden gedemonstreerd en uiteenlopende bedrijfssituaties en incidentscenario’s kunnen worden nagebootst.

Veilig werken met ammoniak

De training Veilig werken met ammoniak is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met ammoniakinstallaties, zoals operators, medewerkers technische dienst en installatie- en servicemonteurs. De cursisten worden up to date gebracht met de wet- en regelgeving rond ammoniak, toepassingen van de stof, eigenschappen en effecten, risico’s bij het werken aan ammoniakinstallaties, grenswaarden voor blootstelling, persoonlijke beschermingsmiddelen en het handelen bij ongevallen met ammoniak.

Door middel van een practicum krijgen deelnemers inzicht in het gedrag, de risico’s en gevaren van ammoniak. Daarnaast worden deelnemers getraind in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, in veiligheid brengen van zichzelf en anderen, do’s en don’ts bij een ammoniakbesmetting en relevante informatie verstrekken aan professionele hulpdiensten.

Incidentbestrijding ammoniak

De training incidentbestrijding richt zich op leden van (bedrijfs)brandweerkorpsen die in hun operationele praktijk kunnen worden geconfronteerd met ammoniakincidenten. Nadat de hulpverleners vertrouwd zijn gemaakt met de verschijningsvormen en fysische eigenschappen van ammoniak en risico’s en gedrag en verspreiding, gaat de training in op verschillende typen ammoniakincidenten, de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en de tactieken en technieken voor bron- en effectbestrijding. Demonstraties en inzetscenario’s worden zowel in de besloten ruimte van de ammoniakunit als in de open lucht afgewerkt. De cursisten krijgen een goed inzicht in het gedrag van ammoniak bij het vrijkomen in de gas- en vloeistoffase, uitdampen en ‘koud koken’. H2K organiseert de ammoniaktraining in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, zodat de training op maat kan worden aangeboden en maximaal is afgestemd op de reële bedrijfssituatie en werkomstandigheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ammoniaktrainingen? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld